دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادپروفسور مرضیه نجومی
ریئس مرکز
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت

دکتر آرش طهرانی بنی هاشمی
معاون پژوهشی مرکز
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت

دکتر ندا سلیمان وندی آذر
کارشناس پژوهشی
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت


دکتر علی آهنگر
پسا دکتری
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت

پروفسور مرضیه نجومی
عضو شورای پژوهشی مرکز
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
دکتر آرش طهرانی بنی هاشمی
عضو شورای پژوهشی مرکز
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
پروفسور جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
عضو شورای پژوهشی مرکز
ریاست دانشگاه
پروفسور مازیار مرادی لاکه
عضو شورای پژوهشی مرکز
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
دکتر امید پورنیک
عضو شورای پژوهشی مرکز
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
دکتر مژده رمضانی
عضو شورای پژوهشی مرکز
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
دکتر زهرا رام پیشه
عضو شورای پژوهشی مرکز
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
دکتر لیلا جانانی
عضو شورای پژوهشی مرکز
گروه آمار زیستی
دکتر بتول طایفی نصرآبادی
عضو شورای پژوهشی مرکز
گروه پزشکی اجتماعی و خانواده
دکتر مرتضی ناصربخت
عضو شورای پژوهشی مرکز
مرکز تحقیقات بهداشت روان
دکتر بابک عشرتی
عضو شورای پژوهشی مرکز
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر ارغوان حاج شیخ الاسلامی
عضو شورای پژوهشی مرکز
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
دکتر نرجس خلیلی
عضو شورای پژوهشی
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
دکتر مریم بیگلری ابهری

بیمارستان فیروزگر

پروفسور نوید محمدی
عضو هیأت مؤسس تمام وقت مرکز
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
پروفسور الهام طلاچیان

گروه کودکان، دانشکده پزشکی
دکتر عبدالرضا استقامتی

گروه کودکان، دانشکده پزشکی
پروفسور مژگان مژگان کاربخش داوری

مرکز تحقیقات پژوهش‌های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه دانشگاه علوم پزشکی نهران