دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادخانم دکتر سارا مینائیان
سرپرست پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی

خانم دکتر خدیجه خانعلی ها
معاون پژوهشی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
هیات علمی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر شهره نیکو
معاون آموزشی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی

آقای دکتر محمدعلی عصارزادگان
ریس مرکز تحقیقات ایمونولوژی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر مجید خوش میرصفا
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر مهدی شکرابی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر رضا فلک
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر میر هادی جزایری
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر علی اکبر دلبندی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر الهه صفری
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر شهره نیکو
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر امیرحسین زرنانی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر مریم عظیمی
دکتری تخصصی ایمونولوژی
مرکز تحقیقات ایمنولوژی
خانم دکتر نازنین مجتبوی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی

آقای دکتر عبدالرضا استقامتی
ریاست مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر شیرین سیاح فر
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر خدیجه خانعلی ها
هیات علمی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر میترا براتی
هیات علمی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
آقای دکتر احمد توکلی
هیأت علمی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال

خانم دکتر سارا مینائیان
ریاست مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی
خانم دکتر لیلا بهادری زاده
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
آقای دکتر علی مجیدپور
هیات علمی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم دکتر مهشید طالبی طاهر
هیات علمی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
آقای دکتر سعید کلانتری
هیات علمی
مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی
خانم دکتر زینب یاسین
هیات علمی
مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی

خانم فریبا وفایی
کارشناس
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
خانم مهری نقدعلی پور
کارشناس
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم سمیه سلیمان زاده
کارشناس
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم مینا بوستان شناس
کارشناس
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
آقای سهیل رحمانی فرد
کارشناس
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم زهرا امیری
کارشناس
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
خانم فرشته شهرابی
کارشناس
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
خانم دکتر فاطمه فرجی
کارشناس
مرکز تحقیقات ایمونولوژی

خانم مهندس ریحانه طاهری
همکار طرح
مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی
خانم مهندس فاطمه شاملو
همکار طرح
مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی
آقای مهندس دانش امین پناه
همکار طرح
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
خانم دکتر هاله عبدلی
همکار طرح
مرکز تحقیقات ایمونولوژی