فهرست افرادآقای دکتر مهدی مقتدایی
رئیس پردیس بین الملل


دکتر بهنام نجفی
معاون اداری و مالی پردیس بین الملل

آقای مهندس امیرحسین ملاحمزه زاده
کارشناس امور اداری و مسئول فناوری اطلاعات (IT) پردیس بین الملل
معاونت بین الملل
آقای یوسف آزادی
مسئول اموال

آقای سید سعید بنی صدر
مسئول دفتر دانشکده داروسازی

آقای یوسف شیخی سعید
کارپردازآقای دکتر سیداحمد احمدی
معاون آموزشی

دکتر مامک افتخاری
سرپرست آموزش پزشکی

خانم دکتر سیده سارا میرفضلی
سرپرست آموزش داروسازی

خانم نجمه مهران
کارشناس مسئول آموزش پزشکی

خانم دکتر الهام موحد
کارشناس مسئول آموزش داروسازی

خانم مریم راحله دادرس
کارشناس آموزش پزشکی خارجی و تحصیلات تکمیلی

خانم زهره فکری
کارشناس آموزش پزشکی (بالینی)

آقای سجاد رجبی
کارشناس مسئول آزمایشگاه


دکتر هما عزیزیان
معاون پژوهشی پردیس بین الملل
دانشکده داروسازی
خانم دکتر الهام موحد
کارشناس پژوهش

خانم شیرین عباسی
مسئول کتابخانه


آقای محمد صادق جنابی
معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای داود زنگنه
کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی


صفیه طاهری
سرپرست امور مالی

خانم سوگند ابراهیمی منظم
کارشناس امور مالی(حقوق و دستمزد پرسنل)

آقای یوسف آزادی
کارشناس امور مالی (شهریه دانشجویان)


خانم مهندس مهدیه اصحابی نیا
مسئول فناوری اطلاعات