دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای پروفسور مسعود ناصری پور

گروه بیماری‌های چشم، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پژوهشکده سلامت حواس پنج گانه مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

آقای دکتر مصطفی دهمرده ای
هیئت علمی دانشکده پزشکی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری

آقای دکتر علیرضا شعاع حسنی
هیئت علمی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری

آقای دکتر پیمان بروکی میلان
هیئت علمی گروه مهندسی بافت
دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر ناصر امینی
هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر کوثر باقرزاده
هیئت علمی مرکز تحقیقات چشم
گروه بیماری‌های چشم، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پژوهشکده سلامت حواس پنج گانه مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

دکتر مصطفی دهمرده ای
هیئت علمی دانشکده پزشکی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری
دکتر سمانه دهقان
هیئت علمی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری
دکتر علیرضا شعاع حسنی
هیئت علمی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری
دکتر کوثر باقرزاده
هیئت علمی مرکز تحقیقات چشم
گروه بیماری‌های چشم، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پژوهشکده سلامت حواس پنج گانه مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
دکتر ناصر امینی
هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر پیمان بروکی میلان
هیئت علمی گروه مهندسی بافت
دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران