گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

  اهداف رشته پزشکی ورزشی در حیطه آموزش

 

  • تربیت نیروهای متخصص وکارآمد در رشته پزشکی ورزشی ،
  • تولید علم در عرصه پزشکی ورزشی ،

 

اهداف رشته پزشکی ورزشی در حیطه ورزش

 

  •   مدیریت سلامت ورزش وورزشکاران ،
  •   تشخیص ، درمان و باز توانی بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از ورزش ،
  •  حفظ وارتقاء سلامت و کارآیی ورزشکاران ،

 

اهداف رشته پزشکی ورزشی در حیطه بیماران

 

  •     تجویز علمی ورزش و فعالیت بدنی(ورزش درمانی) دربیماران،
  •     پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماری‌های حاد و مزمن ،

 

اهداف رشته پزشکی ورزشی در حیطه سلامت جامعه

 

  •    تجویز علمی ورزش و فعالیت بدنی در کلیه اقشار جامعه برای ارتقا سلامت جامعه،
  •    ارائه خدمات و پاسخگویی مطلوب به نیازهای فعلی و آتی جامعه در حوزه‌های تخصصی پزشکی ورزشی
نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=101.16487.45930.fa
برگشت به اصل مطلب