گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 

 

خانم مینا آتش برگ

متصدی امور اداری و دفتری گروه پزشکی ورزشی

محل کار: کلینیک سنجش پزشکی ورزشی ،

طبقه هشتم مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم ( ص ) 

تلفن : 64352446

دورنگار : 66513709

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=101.16543.45913.fa
برگشت به اصل مطلب