گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی- معرفی رشته پزشکی ورزشی
معرفی رشته پزشکی ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

آشنایی با رشته پزشکی ورزشی

 

 

  

پزشکی ورزشی شاخه‌ای از دانش پزشکی است که در زمینه سلامتی ورزشــــکاران ، درمان و

 

بازتوانی آسیب های ورزشی و هم چنین استفاده از ورزش در جهت حفظ ســـــــــلامت عمومی

 

انسان ها  ، درمان و بازتوانیبیماری های مختلف ، بهبود تناسب ،وضعیت و راستـــــــای بدنی و از

 

همه مهم تر در زمینه پیشــــــــــگیری از بروز بیماری ها و آسیب های گوناگون فعالیت می‌نماید.

 

پزشکی ورزشی به عنوان یک رشته تخصصــــــــــی پزشکی در چند دهه اخیر مطرح شده‌است

 

اما سابقه آن باتاریخ ورزش درجهـــــــــان پیوند خورده‌است و از هنگامی که ورزش وجود داشته،

 

مباحث پزشکی مرتبط با ورزش نیز در کنار آن مطرح بوده‌است.

  

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=101.22907.45932.fa
برگشت به اصل مطلب