گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی- برنامه کاری اعضای گروه
برنامه کاری اعضای گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

  برنامه کاری اعضای گروه پزشکی ورزشی در روز های هفته

 


دکتر محمد رازی


روز های سه شنبه هر هفته کلینیک ارتوپدی


دکتر علی مظاهری نژاد


روز های شنبه کلینیک پزشکی ورزشی
روز های دوشنبه کلینیک سنجش پزشکی ورزشی
کلینیک چاقی


دکتر افسانه صفر چراتی     روز های سه شنبه کلینیک پزشکی ورزشی
روز هایشنبه کلینیک سنجش پزشکی ورزشی
روز های کلینیک چاقی


دکتر هومن انگورانیروز های دو شنبه کلینیک پزشکی ورزشی
روز های سه شنبه کلینیک سنجش پزشکی ورزشی
روز های    کلینیک چاقی


دکتر هاله دادگستر
روز های چهار شنبه کلینیک پزشکی ورزشی
روز های     کلینیک سنجش پزشکی ورزشی
روز های سه شنبه کلینیک چاقی


دکتر پریسا نجاتیروز های یک شنبه کلینیک پزشکی ورزشی
روز های شنبه کلینیک سنجش پزشکی ورزشی
روز های شنبه کلینیک چاقی


دکتر سارا لطفیانهمه روز های هفته کلینیک بازتوانی قلبی
 مرکز تحقیقاتی قلب شهید رجایی
دکتر آذرمعزی
همه روز های هفته بخش فیزیوتراپی
 کلینیک سنجش پزشکی ورزشی 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=101.22963.45965.fa
برگشت به اصل مطلب