گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی- شوراهای گروه
شورای اجرائی گروه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/1 | 
شورای اجرایی گروه در پنج شنبه ها بعد از کنفرانس هفتگی گروه در صورت صلاحدید مدیر گروه و رخداد مساله تشکیل میشود که صورتجلسات و مستندات در گروه موجود میباشد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=103.35280.61842.fa
برگشت به اصل مطلب