گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی- دکتر منیژه متولیان
خانم دکتر منیژه متولیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/21 | 
دکتر منیژه متولیان
دانشیار گروه آموزشی فارماکولوژی

رایانامه : 
motevalian.miums.ac.ir
تلفن:      02188622573
دورنگار: 02188622969


CV
نشانی مطلب در وبگاه گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=105.15719.62834.fa
برگشت به اصل مطلب