گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی- دکتر علی محمد شریفی
جناب اقای دکتر علی محمدشریفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/21 |                 جناب آقای دکتر علی محمدشریفی

         استاد گروه آموزشی فارماکولوژی

       رایانامه :  sharifi.aiums.ac.ir
                     sharifalimGmail.com

                تلفن:  02188622572
             دورنگار: 02188622969

نشانی مطلب در وبگاه گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=105.15720.62831.fa
برگشت به اصل مطلب