گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی- دکتر سلطان احمد ابراهیمی
جناب اقای دکتر ابراهیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/21 | 
          


دکتر سلطان احمد ابراهیمی
استاد گروه آموزشی فارماکولوژی

رایانامه : soltan.ahmad.ebrahimigmail.com
تلفن:      02186703139
دورنگار: 02188622969


cv

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=105.15721.62830.fa
برگشت به اصل مطلب