معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی به معاونت
آقای دکتر سیدعلی جوادموسوی
واقع در طبقه سوم ساختمان دانشکده پزشکی میباشد
شماره تماس: 88602230
86703430
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.3058.40348.fa
برگشت به اصل مطلب