معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- فرم ها و آئین نامه های امور پایان نامه
فرم ها و آئین نامه های امور پایان نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دریافت فایل rezayat-form1392iran.doc   [حجم: 64 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/2/3]
دریافت فایل داوری_پروپوزال.doc   [حجم: 40 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل گزارش_پیشرفت_پایان_نامه.doc   [حجم: 43 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل مجوز_دفاع.doc   [حجم: 13 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل هزینه_پایان_نامه_دستیاری.doc   [حجم: 95 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل هزینه_پایان_نامه_فوق_تخصص.doc   [حجم: 95 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل هزینه_پایان_نامه_کارورزی.doc   [حجم: 95 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/8/25]
دریافت فایل تایید.pdf   [حجم: 69 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/9/10]
دریافت فایل روند_ثبت_موضوع_پایان_نامه.doc   [حجم: 48 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/9/24]
دریافت فایل راهنمای_تدوین_پایان_نامه.doc   [حجم: 93 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/9/25]
دریافت فایل فرم_رضایت_نامه.doc   [حجم: 31 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/4]
دریافت فایل پروپوزال_تخصص.doc   [حجم: 57 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/21]
دریافت فایل پروپوزال_فوق_تخصص.doc   [حجم: 57 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/21]
دریافت فایل پروپوزال_کارورزی.doc   [حجم: 60 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/21]
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.4337.42171.fa
برگشت به اصل مطلب