معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 

 علم سنجی:

علم‌سنجی (Scientometrics ) علم سنجش و تحلیل علم است. علم‌سنجی در عمل بیشتر با استفاده از روشهای کتاب‌سنجی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.4356.40399.fa
برگشت به اصل مطلب