معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- گوش و حلق و بینی
گوش و حلق و بینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه:  دکتر محمد فرهادی

معاون پژوهشی گروه: دکتر علی محمد اصغری

کارشناس آمار:

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6509.40672.fa
برگشت به اصل مطلب