معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- چشم
چشم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مدیر گروه:  دکتر محمدمهدی پرورش

معاون پژوهشی گروه: دکتر بهمنی کشکولی

کارشناس آمار: دکتر مرضیه نجومی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6511.40674.fa
برگشت به اصل مطلب