معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- ارولوژی
ارولوژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مدیر گروه: دکتر حسین شاهرخ

معاون پژوهشی گروه: دکتر رباب مقصودی

کارشناس آمار: دکتر محسن شتی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6512.40819.fa
برگشت به اصل مطلب