معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- جراحی عمومی
جراحی عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مدیر گروه: دکتر مصطفی حسینی

معاون پژوهشی گروه: دکتر مجید بقایی

کارشناس آمار:
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6513.40675.fa
برگشت به اصل مطلب