معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- پاتولوژی
پاتولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مدیر گروه: دکتر مژگان عسگری

معاون پژوهشی گروه: دکتر میترا مهرآزما

کارشناس آمار:
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6516.40679.fa
برگشت به اصل مطلب