معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- روانپزشکی
روانپزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مدیر گروه: دکتر میرفرهاد قلعه بندی

معاون پژوهشی گروه: دکتر مهرداد افتخار

کارشناس آمار: دکتر کاوه علوی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6519.40682.fa
برگشت به اصل مطلب