معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- داخلی
داخلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه:  دکتر سیدجواد حاج میراسماعیل

معاون پژوهشی گروه: دکتر آریا جنابی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6520.40683.fa
برگشت به اصل مطلب