معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- زنان
زنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه: دکتر مریم کاشانیان

معاون پژوهشی گروه: دکتر بهاء صدری - دکتر فتانه زنوزی

کارشناس آمار:
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6521.40684.fa
برگشت به اصل مطلب