معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- پزشکی اجتماعی
پزشکی اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مدیر گروه: دکتر مرضیه نجومی

معاون پژوهشی گروه: دکتر مرضیه نجومی

کارشناس آمار: دکتر مرضیه نجومی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
http://imed.iums.ac.ir/find.php?item=106.6522.40697.fa
برگشت به اصل مطلب