معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- پوست
پوست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه: دکتر عباس زمانیان

معاون پژوهشی گروه: دکتر الهام بهرنگی

کارشناس آمار: دکتر الهام بهرنگی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6523.40698.fa
برگشت به اصل مطلب