معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- داخلی اعصاب
داخلی اعصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه: دکتر بابک زمانی

معاون پژوهشی گروه: دکتر مهدی مقدسی

کارشناس آمار:

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6524.40699.fa
برگشت به اصل مطلب