معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- طب اورژانس
طب اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه: دکتر علی بیداری

معاون پژوهشی گروه: دکتر مانی مفیدی

کارشناس آمار:
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6529.40702.fa
برگشت به اصل مطلب