معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- پزشکی قانونی
پزشکی قانونی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه: دکتر کامران آقاخانی

معاون پژوهشی گروه:

کارشناس آمار:
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6530.40703.fa
برگشت به اصل مطلب