معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- میکروب شناسی
میکروب شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مدیر گروه: دکتر غلامرضا ایراجیان

معاون پژوهشی گروه: دکتر غلامرضا ایراجیان

کارشناس آمار:
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6540.40715.fa
برگشت به اصل مطلب