معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- فارماکولوژی
فارماکولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مدیر گروه: دکتر منیژه متولیان

معاون پژوهشی گروه: دکتر منیژه متولیان

کارشناس آمار:
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=106.6619.40713.fa
برگشت به اصل مطلب