گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی- معرفی مدیر گروه
سرکار خانم دکتر بلوچ نژاد مجرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۰ | سرکار خانم دکتر توراندخت  بلوچ نژاد مجرد


دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

تلفن:86704577


CV 

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=110.28516.55233.fa
برگشت به اصل مطلب