گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی- سرکار خانم دکتر نصیری نژاد
سرکار خانم دکتر نصیری نژاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | سرکار خانم  دکتر فریناز نصیری نژاد

دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

رتبه علمی:استاد

شماره تماس:86704544

نشانی مطلب در وبگاه گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=110.34034.57986.fa
برگشت به اصل مطلب