گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی- آزمایشگاه حافظه و یادگیری
آزمایشگاه حافظه و یادگیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | 
استاد مسئول :سرکار خانم دکتر جمالی
نشانی مطلب در وبگاه گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=110.35496.62350.fa
برگشت به اصل مطلب