گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی- طرح درس
طرح درس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۳ | 
اعصاب و حواس ویژه
قلب
اعصاب
سلول 
کلیه
اعصاب حسی
تنفس
اعمال عالی مغز
اعصاب حرکتی
گردش خون
غدد
گوارش
نشانی مطلب در وبگاه گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=110.38595.71849.fa
برگشت به اصل مطلب