دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- برنامه امتحانات
برنامه امتحانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

تاریخ امتحانات فیزیوپات 1 و 2 نیمسال اول و دوم 95 - 94
   
   

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
https://iums.ac.ir/find.php?item=122.14374.45761.fa
برگشت به اصل مطلب