گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی- اسامی دستیاران و فلوشیپ ها
برنامه چرخشی دستیاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
فلوشیپ های گروه بیهوشی در سال تحصیلی 99- 98:

. دکتر آرش معماریان
. دکتر فرساد ایمانی
. دکتر امیر عزیز سیفدریافت برنامه چرخشی دستیاران گروه بیهوشی در سال تحصیلی 99- 98:

سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم

نشانی مطلب در وبگاه گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=133.16403.45875.fa
برگشت به اصل مطلب