گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی- مدیر گروه
مدیر گروه بیهوشی و درد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۹ | 

مدیر گروه بیهوشی

 
دکتر حمیدرضا فیض
متخصص بیهوشی - استاد

 
CV Scopus
ISID GS
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=133.42701.85254.fa
برگشت به اصل مطلب