گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی- معاون آموزش پزشکی عمومی
معاون آموزش پزشکی عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۹ | 

معاون آموزش پزشکی عمومیدکتر پویا درخشان
متخصص بیهوشی - استادیار

 
CV Scopus
ISID GS
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=133.42705.85271.fa
برگشت به اصل مطلب