گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی- معرفی مدیر گروه
مدیر گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
 

Dr. Maryam Esghaei
Associate professor
Head of Department of Virology

Iran university of medical sciences, Tehran, IR Iran
Tel/Fax: +98 021-88602205
Email: 
esghaei.miums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=149.31857.53269.fa
برگشت به اصل مطلب