شبکه ملی تحقیقات پرستاری- [اخبار پایگاه]
شانزدهمین جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات پرستاری تشکیل گردید.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۰ | 
شانزدهمین جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات پرستاری در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ از ساعت ۱۴-۱۶:۳۰ با حضور رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری، دکتر اسکویی و اعضای شورای راهبردی، در محل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. در این جلسه رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دا نشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر نیکبخت و همچنین، معاون پژوهشی دانشکده، دکتر واثق، و معاون اداری و مامایی دانشکده، دکتر نوغانی، نیز حضور داشتند. در ابتدای جلسه دکتر نیکبخت ضمن خوشامدگویی به اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات پرستاری، به اهمیت رسالت شبکه پرداختند و سپس دکتر اسکویی، اقدامات انجام شده در شبکه براساس برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸ را گزارش نمودند. در ادامه آیین‌نامه های داخلی شورای راهبردی و شورای پژوهشی-آموزشی شبکه، مطرح و تصویب گردید. علاوه برآن، برنامه های شبکه در سال ۹۹-۹۸ بررسی شد و همچنین، روند پیشرفت طرح سامانه پژوهش پرستاری نیز گزارش گردید.


نشانی مطلب در وبگاه شبکه ملی تحقیقات پرستاری:
https://iums.ac.ir/find.php?item=214.30214.91250.fa
برگشت به اصل مطلب