گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی- برنامه ها و آیین نامه های دستیاران
دستیاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

AWT IMAGE
دریافت فایل برنامه_چرخشی_سال_4.doc   [حجم: 82 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/7/25]
AWT IMAGE
دریافت فایل برنامه_چرخشی_سال_3.doc   [حجم: 83 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/7/25]
AWT IMAGE
دریافت فایل برنامه_چرخشی_سال_2.doc   [حجم: 101 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/7/25]
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
دریافت فایل مقررات_حضور_و_کشیک_دستیاران.doc   [حجم: 33 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/7/25]
نشانی مطلب در وبگاه گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=224.22048.45674.fa
برگشت به اصل مطلب