گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی- اخبار پایگاه
راه اندازی فلوشیپ اختلالات خواب و فلوشیپ سالمندی در گروه روانپزشکی ایران فلوشیپ اختلالات خواب و فلوشیپ سالمندی در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
​با تائید هیات ارزیابی وزارت بهداشت، فلوشیپ اختلالات خواب و فلوشیپ سالمندی در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی شد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=224.30224.92527.fa
برگشت به اصل مطلب