گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی- اخبار پایگاه
اعلام تاریخ برگزاری آزمون های کتبی دستیاران روانپزشکی سال 1398 تاریخ برگزاری آزمون های کتبی دستیاران روانپزشکی سال 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
جدول زمانبندی آزمون دستیاران روانپزشکی در سال 1398به شرح ذیل است:
 
جدول زمانبندی آزمون دستیاران روانپزشکی در سال 1398
عنوان  تاریخ 
آزمون کتبی 98/10/26
آزمون آسکی دستیاران سال 1 و 2 98/11/3
آزمون آسکی دستیاران سال 3و 4 98/11/17
آزمون مصاحبه بالینی 98/12/5
نشانی مطلب در وبگاه گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=224.30224.92533.fa
برگشت به اصل مطلب