گروه بیماریهای داخلی دانشکده پزشکی- اعضا هیات علمی
اعضا هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/4 | 
اعضا هیات علمی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
  1. دکتر علی شهریاری احمدی استادیار رییس بخش
  2. دکتر نفیسه انصاری نژاد استادیار
  3. دکتر فرشید فرداد استادیار
  4. دکتر نسترن خداکریم استادیار
​اعضا هیات علمی بیمارستان فیروزگر
  1. دکتر محسن رضوی دانشیار رییس بخش
  2. دکتر محمد مهدی ادیب سرشکی استادیار
  3. دکتر علی باسی استادیار
  4. دکتر وحید کاوه استادیار
  5. دکتر سعید سلیمی استادیار

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیماریهای داخلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=228.42106.82386.fa
برگشت به اصل مطلب