گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده پزشکی- اخبار
صفحه گروه رادیولوژی فعال شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/23 | 

صفحه گروه رادیولوژی فعال شد
نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=229.30229.53454.fa
برگشت به اصل مطلب