گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی- صفحه اصلی گروه
آغاز سال تحصیلی جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=230.28771.89932.fa
برگشت به اصل مطلب