گروه نورولوژی دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
مورنینگ مشترک با گروه داخلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/4 | 
مورنینگ مشترک بین گروه نورولوژی و گروه داخلی بیمارستان فیروزگر در تاریخ یکشنبه 5 شهریور، ساعت 8 صبح، سالن سپهر
نشانی مطلب در وبگاه گروه نورولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=235.30235.53923.fa
برگشت به اصل مطلب