گروه نورولوژی دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
منبع مرجع سوالات نورولوژی آزمون های پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/5 | 
بر اساس این خبر کل کتاب امینف به عنوان رفرنس سوالات نورولوژی آزمون های پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 1397 اعلام شد.
Aminoff Michael J, et al. Clinical Neurology/ 8th edition/ McGrawHill/2012
نشانی مطلب در وبگاه گروه نورولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=235.30235.55148.fa
برگشت به اصل مطلب