گروه نورولوژی دانشکده پزشکی- کارآموزان
راهنمای بالینی کارآموزان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/3 | 
رانمای بالینی کارآموزان نورولوژی بیمارستان فیروزگر
./files/neuro/files/%D9%A1.pdf
نشانی مطلب در وبگاه گروه نورولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=235.32499.53921.fa
برگشت به اصل مطلب