گروه نورولوژی دانشکده پزشکی- راهنمای بالینی کارورزان
راهنمای بالینی کارورزان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/17 | 
رانمای بالینی کارورزان بخش نورولوژی بیمارستان فیروزگر
./files/neuro/files/studyguide.pdf
نشانی مطلب در وبگاه گروه نورولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=235.34459.58721.fa
برگشت به اصل مطلب